ใบสมัครเข้าร่วมใช้งานระบบ E-Office ในระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลสูงเม่น
ใบสมัครเข้าร่วมใช้ Internet ในระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลสูงเม่น 2563
ใบส่งซ่อมพัสดุคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสูงเม่น
ใบสมัครเข้าร่ามใช้งานระบบHOSxP ของโรงพยาบาลสูงเม่น